Lijst met afkortingen

1 eerste persoon
2 tweede persoon
3 derde persoon
AANW.VNW aanwijzend voornaamwoord
ACC accusatief, vierde naamval
BIJW bijwoord
DAT datief, derde naamval
EV enkelvoud
GEN genitief, tweede naamval
INF heel werkwoord
INSTR instrumentalis, vijfde naamval
INTRANS intransitief
M mannelijk
MV meervoud
NOM nominatief, eerste naamval
O onzijdig
PREP prepositionalis, zesde naamval
REFL reflexief, wederkerend (werkwoord)
TKT toekomende tijd
TT tegenwoordige tijd
V vrouwelijk
VT verleden tijd