Grammatica

Grammatica

Verdieping – Aspect: perfectief en imperfectief

Verdieping – Aspect: perfectief en imperfectief

Perfectief en imperfectief vallen onder de verzamelterm aspect. Aspect speelt een belangrijke rol in het Russisch. Niet alleen hangt de betekenis van de zin ervan af, maar ook de vorm van het werkwoord.

Betekenisverschil tussen perfectief en imperfectief

Imperfectief

De imperfectieve vorm wordt gebruikt voor situaties die (nog) niet afgerond zijn. Denk dan aan beschrijvingen van situaties of processen of handelingen die herhaald worden.

они́ игра́ли на у́лицу – zij speelden op straat/waren op straat aan het spelen

она́ чита́ла до́лго – zij las een lange tijd een boek/zij was lang aan het lezen

ка́ждый день он говори́л о пого́де – elke dag praatte hij over het weer

 

Perfectief

De perfectieve vorm wordt gebruikt om handelingen te omschrijven die afgerond of begrensd zijn. Denk aan werkwoorden die de afronding eigenlijk ook al in de betekenis hebben zitten zoals niezen, springen, maar ook beginnen. Maar ook situaties die begrensd zijn in de context. Dit kan doordat bijvoorbeeld een tijdsaanduiding (twee uur X doen, een tijdje Y doen) of doordat de zin een afgeronde betekenis draagt (de deur is opengedaan).

он чихну́л – hij nieste

она́ прогуля́ла два часа́ –  zij wandelde twee uur

он откры́л дверь и махну́л – hij deed de deur open en zwaaide

 

Vormen van werkwoorden

Het betekenisverschil van aspect wordt in het Russisch uitgedrukt door verschillende werkwoordsvormen. Het Russisch kent van vrijwel alle werkwoorden een imperfectieve variant en een perfectieve variant. Dit is een kwestie van leren, maar er is wel een stelregel die je hierin kan helpen.

  • Als de stam van het werkwoord wordt uitgebreid in het werkwoord: imperfectief (перепи́сывать – переписа́ть)
  • Als de stam van het werkwoord wordt uitgebreid aan de voorkant: perfectief (писа́ть – написа́ть)

Verder zul je patronen gaan herkennen als je woordenschat groter wordt.

Dankjewel!